Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Noticias

Comunicat de Memòria de Mallorca

Memòria de Mallorca, 19-01-2011 | 24 enero 2011

Sobre la intención del Ministerio de Trabajo de poner a la venta el solar de la que fue la Casa del Pueblo de la capital Balear

Comunicat de Memòria de Mallorca

Gener 19th, 2011 | by PepQueRiu |

Davant la noticia apareguda als mitjans de comunicació locals, en concret a l’edició del 19 de gener de 2011 del Diari de Mallorca, sobre la intenció del Ministeri de Treball del Govern Espanyol, de posar a la venta el solar de la que fou la Casa del Poble de la capital Balear, inaugurada l’any 1924 i ubicada al carrer Reina Maria Cristina, Memòria de Mallorca manifesta:

El Ministeri de Treball espanyol és el propietari de molts d’edificis, solars i locals de l’antic Sindicato Vertical de Falange Española de las J.O.N.S, el simulacre de sindicat obrer de la dictadura feixista, que va espoliar il·legalment el patrimoni de les societats obreres de resistència, sindicats i partits polítics il·legalitzats per les autoritats feixistes per decret de setembre de 1936. Un d’ells és el que fou la Casa del Poble de Palma.

El solar de l’antiga Casa del Poble no és un solar més per edificar, és el símbol de la lluita de la classe treballadora mallorquina, que utilitzava aquests locals per  desenvolupar les seves activitats sindicals i culturals, aconseguits amb anys de lluita i sofriment. És també alhora el símbol de la repressió i de l’espoli feixista de tota aquella classe treballadora, anorreada i assassinada a ran del cop d’estat feixista de juliol de 1936. La seu de l’obrerisme illenc, un cop ocupada,  fou convertida en casa/cuartel de les milícies feixistes de la Falange Española i en centre de detenció i tortura de desenes de republicans i republicanes, de treballadores i treballadors que després eren cruelment assassinats a les afores de Palma, al Camí Roig, al cementeri municipal o a Son Pardo.

Per tot lo anteriorment exposat, Memòria de Mallorca exigeix que:

-El Ministerio de Trabajo i el Gobierno de España deixin d’especular amb el patrimoni incautat a les associacions obreres, sindicats i partits polítics a ran del cop d’estat de juliol de 1936 i el retorni al seus legítims hereus: Cooperatives obreres, Associacions, Agrupacions, Sindicats, Partits Polítics i tota la societat civil. La memòria sentimental, política i social dels partits que defensaren els drets dels treballadores i treballadores durant el convuls s. XX no pot ser objecte de especulacions immobiliàries, i molt manco el Gobierno de España ha d’especular amb un patrimoni que, si bé és cert que en té la propietat, no és manco cert que ho és per l’espoli i robatori sistemàtic al que foren sotmesos milers de ciutadans de les Balears i d’Espanya en general.

-A les forces polítiques illenques, en especial a les formacions d’esquerres i nacionalistes (hereves directes de les associacions i societats obreres) i democràtiques en general, que evitin que un troç de la nostra memòria sentimental, sindical i social sigui objecte de maniobres especulatives immobiliàries, instant-los a defensar legal i legítimament el  patrimoni del nostre poble.

-A les administracions locals i autonòmiques (Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern Balear), que assoleixin mesures per a garantir la memòria col·lectiva respecte dels crims i abusos greus comesos i facin les passes administratives necessàries per adquirir el solar de l’antiga Casa del Poble, per convertir-lo en un centre cívic i social, tal i com marquen els estatuts dels seus legítims propietaris, que de ben segur satisfaria als promotors de les diferents Cases del Poble establertes arreu de Mallorca fins el 1936.

-A la societat en general, que doni suport a aquesta reivindicació i reclami, com a part del seu Patrimoni,  la història de la seva opressió i el reconeixement del patiment de tants de conciutadans i conciutadanes, repressaliats, torturats, assassinats i desapareguts per haver defensat els seus drets, els drets de tots i totes, en una de les èpoques més fosques del nostre passat recent.

Memòria de Mallorca

Ante la noticia aparecida en los medios de comunicación locales, en concreto a la edición del 19 de enero de 2011 del Diario de Mallorca, sobre la intención del Ministerio de Trabajo del Gobierno Español, de poner a la venta el solar de la que fue la Casa del Pueblo de la capital Balear, inaugurada en 1924 y ubicada en la calle Reina María Cristina, Memoria de Mallorca manifiesta:

El Ministerio de Trabajo español es el propietario de muchos de edificios, solares y locales del antiguo Sindicato Vertical de Falange Española de las JONS, el simulacro de sindicato obrero de la dictadura fascista, que expolió ilegalmente el patrimonio de las sociedades obreras de resistencia, sindicatos y partidos políticos ilegalizados por las autoridades fascistas por decreto de septiembre de 1936. Uno de ellos es el que fue la Casa del Pueblo de Palma.

El solar de la antigua Casa del Pueblo no es un solar más para edificar, es el símbolo de la lucha de la clase trabajadora mallorquina, que utilizaba estos locales para   desarrollar sus actividades sindicales y culturales, conseguidos con años de lucha y sufrimiento. Es también la vez el símbolo de la represión y del expolio fascista de toda aquella clase trabajadora, aniquilada y asesinada a ras del golpe de estado fascista de julio de 1936. La sede del obrerismo isleño, una vez ocupada,   fue convertida en casa / cuartel de las milicias fascistas de la Falange Española y en centro de detención y tortura de decenas de republicanos y republicanas, de trabajadoras y trabajadores que luego eran cruelmente asesinados en las afueras de Palma, en el Camí Roig, en el cementerio municipal o Son Pardo.

Por todo lo anteriormente expuesto, Memoria de Mallorca exige que:

-El Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España dejen de especular con el patrimonio incautado a las asociaciones obreras, sindicatos y partidos políticos a raíz del golpe de estado de julio de 1936 y lo devuelva a sus legítimos herederos: Cooperativas obreras, Asociaciones , Agrupaciones, Sindicatos, Partidos Políticos y toda la sociedad civil. La memoria sentimental, política y social de los partidos que defendieron los derechos de los trabajadores y trabajadoras durante el convulso siglo XX no puede ser objeto de especulaciones inmobiliarias, y mucho menos el Gobierno de España debe especular con un patrimonio que, si bien es cierto que tiene la propiedad, no es menos cierto que lo es por el expolio y robo sistemático al que fueron sometidos miles de ciudadanos de Baleares y de España en general.

-A las fuerzas políticas isleñas, en especial a las formaciones de izquierdas y nacionalistas (herederas directas de las asociaciones y sociedades obreras) y democráticas en general, que eviten que un trozo de nuestra memoria sentimental, sindical y social sea objeto de maniobras especulativas inmobiliarias, instándoles a defender legal y legítimamente el   patrimonio de nuestro pueblo.

-A las administraciones locales y autonómicas (Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca y Govern Balear), que alcancen medidas para garantizar la memoria colectiva respecto de los crímenes y abusos graves cometidos y hagan los pasos administrativas necesarias para adquirir el solar de la antigua Casa del Pueblo, para convertirlo en un centro cívico y social, tal y como marcan los estatutos de sus legítimos propietarios, que a buen seguro satisfaría a los promotores de las diferentes Casas del Pueblo establecidas toda Mallorca hasta 1936.

-En la sociedad en general, que dé apoyo a esta reivindicación y reclame, como parte de su Patrimonio,   la historia de su opresión y el reconocimiento del sufrimiento de tantos conciudadanos y conciudadanas, represaliados, torturados, asesinados y desaparecidos por defender sus derechos, los derechos de todos y todas, en una de las épocas más oscuras de nuestro pasado reciente .

Memoria de Mallorca

http://www.memoriadelesilles.org/?p=899