Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Artículos y Documentos

Obscenitat

Llorenç Capellá. Diari de Balears, 23 de gener 2011 | 24 enero 2011

El Ministerio de Trabajo ha pasado a ser el titular del solar de la Casa del Pueblo y se considera legitimado para ponerlo en venta

LLORENÇ CAPELLÀ ()

LA PROPIETAT

La Casa del Poble de Palma estava situada en el carrer de Reina Maria Cristina, confrontant amb el de Berenguer (després de la guerra anomenat dels Hermanos Barbará i, reinstaurada la democràcia, de Manuel Sanchis Guarner). Va ésser construïda en un solar de 1.371 metres quadrats que socialistes i anarquistes havien comprat per 400 duros. Gaspar Bennàssar va dissenyar-ne els plànols. I la construcció va costar mig milió de pessetes, una fortuna. Però va valer la pena: tothom va coincidir a afirmar que era la millor seu obrera de l’Estat. Tenia dos pisos i hi havia una vintena de despatxos, dos salons de reunions i un de lectura, escola i biblioteca, i un teatre amb capacitat per a cinc-cents espectadors. Va ésser inaugurada -dijous va fer anys- el 20 de gener de 1924 i immediatament va convertir-se en un factor de dinamització obrera i cultural. Al marge de les activitats sindicals, s’hi impartien conferències sobre sanitat, oficis, feminisme; s’hi realitzaven mítings i actes polítics, va formar-se un orfeó -l’Orfeó Proletari, dirigit pel mestre Jacint Torrandell- i s’hi escenificaren infinitat de sainets i d’obres dramàtiques. El primer president va ésser Llorenç Bisbal, un polític eminentment pragmàtic que no va dubtar a acceptar la col·laboració econòmica de Joan March Ordinas, sense la qual era impensable que el projecte reeixís. Però March no en seria propietari. El text gravat a la rajola commemorativa del frontispici especificava ben clarament que “este edificio fue donado por don Juan March Ordinas a las Sociedades Obreras”.

EL ROBATORI

El diumenge 19 de juliol de 1936, a les set i mitja del matí, el capità Ramon Fortuny Truyols va llegir, davant Capitania, el ban del general Goded declarant l’estat de guerra, i tot seguit va començar la repressió i el pillatge. Un dels robatoris més espectaculars, perpetrat el mateix dia, va ésser el de la seu d’Esquerra Republicana, situada damunt el Bar Bosch. Els assaltants ho destruïren tot i decidiren fer donació del pis a la Secció Femenina, de manera que abans d’enfosquir les Enriqueta Castro Pinto, Concepció Batlle, Dolors Alemany, Pilar Solanas, les germanes Carme i Francesca Ramírez, Maria Lluïsa Ramonell i d’altres a les quals a casa seva, molt possiblement, els havien ensenyat a no agafar res que no fos seu, ja disposaven de casa pròpia sense haver pagat ni el lloguer. Un altre dels robatoris importants va ésser el de la Casa del Poble. El dia dinou mateix l’ocuparen soldats d’Artilleria i d’Infanteria, i els falangistes la convertiren en la seva seu després de purificar-la. És a dir, de cremar la biblioteca, les fotografies, les banderes, etcètera. Aleshores, la Casa del Poble va passar a dir-se Casa de Primo de Rivera, encara que hauria estat més oportú posar-li un nom més en consonància amb les activitats que s’hi practicaven, com és ara Casa de la Tortura. Guillem Gayà, el Mestre, hi fou bàrbarament torturat per un escamot de malfactors, comandat pel Marquès de Zayas, entre els quals hi havia Josep Barbarà. Els germans Climent (batlle de Porreres) i Joan Garau hi foren vexats i apallissats abans d’ésser assassinats a Son Puigdorfila, en el Camí dels Reis. Rafel Estades, de Felanitx, també va passar-hi, per la Casa del Poble, el catorze de gener del trenta-set, i l’endemà va aparèixer mort, prop del cementiri, amb sis claus clavats al crani. I tants i tants d’altres, que hi passaren. Les especialitats de la casa eren l’oli de ricí mesclat amb guix i l’escenificació de la mort, segons la parafernàlia dels Camicia Nera, ja que aïllaven els detinguts, d’un en un, en un habitacle fosc on hi havia un fèretre custodiat per quatre canelobres encesos. Aquesta tortura macabra va durar tres anys. Falange, acabada la guerra, concretament l’any quaranta, va canviar de seu, probablement per allunyar-se del testimoni del crim, i els militants passaren a reunir-se en els “hogares” o centres de barriada. Aleshores, la Casa del Poble, que havia passat a ésser Casa de Primo de Rivera, va convertir-se en el Centro de Formación Profesional. Més endavant, l’any setanta-cinc, enderrocaren l’edifici i el solar va ésser considerat part del patrimoni dels sindicals verticals. Tanmateix, cantin papers i mentin barbes. La Casa del Poble era i hauria d’ésser dels treballadors. No sols ho especificava la placa de marbre del frontispici, sinó l’escriptura de propietat.

LA VENDA

Qui sap com, el Ministeri de Treball ha passat a ésser-ne titular, del solar de la Casa del Poble, i es considera legitimat per a posar-lo en venda. Ja l’hi ha posat. Això vol dir que, prest o tard, s’aixecarà, allà on va ésser història viva de Mallorca, una fincassa, amb els baixos dedicats a alguna entitat bancària i amb els pisos de les primeres plantes, a oficines, cosa que suposa sembrar l’espai de sal, que altre temps era la manera d’esborrar la memòria col·lectiva. I allò que és més greu: els diners de la venda volaran a Madrid, i ben igual Zapatero els inclou a la partida que té previst injectar a les caixes d’estalvi a canvi que apliquin una política creditícia més transparent. Així que els doblers de la gent treballadora augmentaran el compte corrent dels més rics. Serà legal, però no just. És evident, per tant, que des de Mallorca s’han de tocar portes per tal d’aconseguir que el Ministeri reconsideri la decisió. El solar de la Casa del Poble pot acollir qualsevol edifici públic relacionat amb la cultura. O pot convertir-se en zona enjardinada amb un referent escultòric al moviment obrer. En fi…! Ho dic per dir-ho, perquè som conscient que la postura que hi prevaldrà serà la de la venda; no endebades el Ministeri, el Govern Zapatero, la noble i lleial oposició, el clergat, els taxistes de Madrid i el sursumcorda, en tenen prou governant les Illes Balears d’acord amb l’article vint-i-sis. De manera que si les coses van com van, i tots sabem com aniran, no hi seria de més que el President Antich reclamés que una part del benefici fos destinat a subvencionar l’obertura de les fosses del franquisme. Potser no és un argument sòlid, però és ètic. Molts d’obrers que freqüentaren la Casa del Poble estan enterrats a paratges inhòspits, desconeguts. Qualsevol decisió que no ajudi a reparar aquesta vilesa, és una obscenitat.

OBSCENIDAD

LLORENÇ CAPELLÀ (Diari de Balears, 23 de enero 2011)

LA PROPIEDAD

La Casa del Pueblo de Palma estaba situada en la calle de Reina María Cristina, colindante con el de Berenguer (después de la guerra llamado de los Hermanos Barbará y, reinstaurada la democracia, de Manuel Sanchis Guarner). Fue construida en un solar de 1.371 metros cuadrados que socialistas y anarquistas habían comprado por 400 duros. Gaspar Bennàssar diseñar los planos. Y la construcción costó medio millón de pesetas, una fortuna. Pero valió la pena: todo el mundo coincidió en afirmar que era la mejor sede obrera del Estado. Tenía dos pisos y había una veintena de despachos, dos salones de reuniones y uno de lectura, escuela y biblioteca, y un teatro con capacidad para quinientos espectadores. Fue inaugurada-jueves hizo años-el 20 de enero de 1924 e inmediatamente se convirtió en un factor de dinamización obrera y cultural. Al margen de las actividades sindicales, se impartían conferencias sobre sanidad, oficios, feminismo; se realizaban mítines y actos políticos, se formó un orfeón-el Orfeón Proletario, dirigido por el maestro Jacinto Torrandell-y se escenificaron infinidad de sainetes y de obras dramáticas. El primer presidente fue Llorenç Bisbal, un político eminentemente pragmático que no dudó en aceptar la colaboración económica de Joan March Ordinas, sin la cual era impensable que el proyecto prosperase. Pero March no sería propietario. El texto grabado en la baldosa conmemorativa del frontispicio especificaba claramente que “este edificio FUE donado por don Juan March Ordinas a las Sociedades Obreras”.

EL ROBO

El domingo 19 de julio de 1936, a las siete y media de la mañana, el capitán Ramón Fortuny Truyols leyó, ante Capitanía, el bando del general Goded declarando el estado de guerra, y acto seguido comenzó la represión y el pillaje. Uno de los robos más espectaculares, perpetrado el mismo día, fue el de la sede de Esquerra Republicana, situada sobre el Bar Bosch. Los asaltantes lo destruyeron todo y decidieron donar el piso a la Sección Femenina, de manera que antes de oscurecer las Enriqueta Castro Pinto, Concepción Alcalde, Dolores Alemán, Pilar Solanas, las hermanas Carmen y Francesca Ramírez, María Luisa Ramonell y de otras a las que en su casa, muy posiblemente, les habían enseñado a no coger nada que no fuera suyo, ya disponían de casa propia sin haber pagado ni el alquiler. Otro de los robos importantes fue el de la Casa del Pueblo. El día diecinueve mismo lo ocuparon soldados de Artillería y de Infantería, y los falangistas la convirtieron en su sede después de purificarla. Es decir, de quemar la biblioteca, las fotografías, las banderas, etcétera. Entonces, la Casa del Pueblo pasó a llamarse Casa de Primo de Rivera, aunque habría sido más oportuno poner un nombre más en consonancia con las actividades que se practicaban, como es ahora Casa de la Tortura. Guillermo Gayá, el Maestro, estuvo bárbaramente torturado por un pelotón de malhechores, comandado por el Marqués de Zayas, entre los que figuraban Josep Barbarà. Los hermanos Clemente (alcalde de Porreres) y Joan Garau estuvieron vejados y golpeados antes de ser asesinados en Son Puigdorfila, en el Camino de los Reyes. Rafael Estancias, de Felanitx, también pasar por la Casa del Pueblo, el catorce de enero de treinta y siete, y al día siguiente apareció muerto, cerca del cementerio, con seis clavos clavados en el cráneo. Y tantos y tantos otros, que pasaron. Las especialidades de la casa eran el aceite de ricino mezclado con yeso y la escenificación de la muerte, según la parafernalia de los camicia nera, ya que aislaban los detenidos, de uno en uno, en un habitáculo oscuro donde había un féretro custodiado por cuatro candelabros encendidos. Esta tortura macabra duró tres años. Falange, terminada la guerra, concretamente en el año cuarenta, cambió de sede, probablemente por alejarse del testigo del crimen, y los militantes pasaron a reunirse en los “Hogares” o centros de barrio. Entonces, la Casa del Pueblo, que había pasado a ser Casa de Primo de Rivera, se convirtió en el Centro de Formación Profesional. Más adelante, el año setenta y cinco, derribaron el edificio y el solar fue considerado parte del patrimonio de los sindicales verticales. Sin embargo, canten papeles y complementen barbas. La Casa del Pueblo era y debería ser de los trabajadores. No sólo lo especificaba la placa de mármol del frontispicio, sino la escritura de propiedad.

LA VENTA

Quién sabe cómo, el Ministerio de Trabajo ha pasado a ser el titular, del solar de la Casa del Pueblo, y se considera legitimado para ponerlo en venta. Ya se lo ha puesto. Esto quiere decir que, tarde o temprano, se levantará, donde fue historia viva de Mallorca, una fincassa, con los bajos dedicados a alguna entidad bancaria y con los pisos de las primeras plantas, en oficinas, lo que supone sembrar el espacio de sal, que otrora era la manera de borrar la memoria colectiva. Y lo que es más grave: el dinero de la venta volarán a Madrid, y da igual Zapatero les incluye en la partida que tiene previsto inyectar a las cajas de ahorro a cambio de que apliquen una política crediticia más transparente. Así que el dinero de la gente trabajadora aumentarán la cuenta corriente de los más ricos. Será legal, pero no justo. Es evidente, por tanto, que desde Mallorca se deben tocar puertas para conseguir que el Ministerio reconsidere la decisión. El solar de la Casa del Pueblo puede acoger cualquier edificio público relacionado con la cultura. O puede convertirse en zona ajardinada con un referente escultórico al movimiento obrero. En fin …! Lo digo por decirlo, porque somos consciente de que la postura que prevalecerá será la de la venta, no en vano el Ministerio, el Gobierno Zapatero, la noble y leal oposición, el clero, los taxistas de Madrid y el Sursumcorda, tienen suficiente gobernante las Illes Balears de acuerdo con el artículo vigésimo seis. De modo que si las cosas van como van, y todos sabemos como irán, no sería de más que el Presidente Antich reclamara que una parte del beneficio fuera destinado a subvencionar la apertura de las fosas del franquismo. Quizás no es un argumento sólido, pero es ético. Muchos de obreros que frecuentaron la Casa del Pueblo están enterrados en parajes inhóspitos, desconocidos. Cualquier decisión que no ayude a reparar esta vileza, es una obscenidad.

http://www.memoriadelesilles.org/?p=902